RSS Feed     Twitter     Facebook

Prawa i obowiązki pracowników w Irlandii

Rozmiar czcionki:
Prawa i obowiązki pracowników w Irlandii

W Irlandii zarówno warunki pracy, jak i życia są lepsze od tych, do których w Polsce przywykliśmy. Osoba posiadająca stałą pracę, nawet w przypadku jeśli wykonuje niskopłatne zajęcie nie musi martwić się o to czy przysłowiowo „starczy jej do pierwszego”. W Irlandii zamin zdecydujemy się na pracę warto bliżej poznać warunki pracy.

Umowa o pracę

Zatrudnieni w Irlandii obcokrajowcy mają takie same prawa jak irlandzcy obywatele. Pracownicy w miejscu pracy chronieni są przed dyskryminacją bez względu na ich płeć, wiek, stan cywilny, stan rodzinny, religię, rasę, niepełnosprawność, orientację seksualną czy przynależność do wspólnoty wędrowniczej. Należy pamiętać, iż pracodawca zobowiązany jest przedstawić pisemne oświadczenie pracownikowi dotyczące warunków zatrudnienia. Od rozpoczęcia pracy w terminie dwóch miesięcy powinna zostać zawarta pisemna umowa o pracę. Umowa o pracę lub tzw. kontrakt zazwyczaj jest negocjowany pomiędzy stronami stosunku pracy. Każda umowa powinna zawierać następujące dane:
- nazwę i adres pracodawcy,
- miejsce pracy,
- datę rozpoczęcia zatrudnienia,
- stanowisko i charakter pracy,
- oczekiwany okres zatrudnienia (w przypadku zatrudnienia tymczasowego),
- datę zakończenia umowy (w przypadku zatrudnienia na czas określony),
- stawkę wynagrodzenia oraz dla określenia minimalnego wynagrodzenia okres referencyjny,
- okres naliczenia płacy (częstotliwość otrzymywania wynagrodzenia przez pracownika),
- urlop płatny,
- godziny pracy (wliczając nadgodziny),
- postanowienia co do okresów w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby lub wypadku,
- wypowiedzenie umowy, umów zbiorowych,
- emerytura i programy emerytalne,
- adnotację do innych zbiorowych umów, które mogą mieć wpływ na umowę o pracę.

Należy podkreślić, iż pracodawca ma prawo zwolnić pracownika, lecz najpierw musi wykazać:
- złe prowadzenie się i niepoprawne zachowanie pracownika,
- brak odpowiednich kwalifikacji, zdolności lub kompetencji pracownika do wykonywania danej pracy,
- sprzeczność kontynuacji zatrudnienia pracownika z wymogami prawnymi,
- konieczność zwolnień grupowych,
- istnienie innych ważnych podstaw.

Według irlandzkiego prawa pracy pracownik musi zatrudniony być przez danego pracodawcę przez okres co najmniej 12 miesięcy, aby mógł przeciwko niemu wnieść skargę, gdyby został nieprawidłowo zwolniony. Gdy Trybunał Apelacyjny w Sprawach Zatrudnienia lub Pełnomocnik Egzekucji Praw wykaże, że pracownik zwolniony został z innych przyczyn, zwolnienie to jest automatycznie cofnięte.

Pracownik, który pracuje tygodniowo co najmniej 8 godzin i okres jego zatrudnienia wynosi minimum 13 tygodni ma prawo do minimalnego okresu wypowiedzenia. Jeśli pracownik chce zakończyć współpracę. Okres jego wypowiedzenia wynosi:
- 1 tydzień, jeśli pracownik zatrudniony był przez okres powyżej 13 tygodni do 2 lat,
- 2 tygodnie, jeśli pracownik zatrudniony był przez okres od 2 lat do 5 lat,
- 4 tygodnie, jeśli pracownik zatrudniony był przez okres od 5 lat do 10 lat,
- 6 tygodni, jeśli pracownik zatrudniony był przez okres od 10 lat do 15 lat,
- 8 tygodni, jeśli pracownik zatrudniony był przez okres powyżej 15 lat.

Wymiar czasu pracy

Średni czas pracy w Irlandii wynosi 48 godzin tygodniowo, z uśrednieniem odpowiednio do dwunastu, sześciu lub czterech miesięcy (okres uśredniania w większości wypadków wynosi nie więcej niż 4 miesiące). Jeśli pracownik pracuje do 4-5 godzin ma prawo do przerwy 15 minutowej. Natomiast jeśli czas jego pracy wynosi ponad 6 godzin, ma on prawo do przerwy 30 minutowej. Ponadto pracownik w ciągu tygodnia uprawniony jest do 24 godzin odpoczynku, poprzedzonych przez 11 godzinny dobowy okres odpoczynku. Praca w nocy wykonywana jest między godziną 24:00, a 7:00 rano. Pracujący w nocy pracownik nie może pracować więcej tygodniowo niż 48 godzin. Wiek emerytalny dla mężczyzn i dla kobiet wynosi 66 lat.

Urlop

Do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego ma prawo każdy pracownik. Wymiar minimalnego urlopu wypoczynkowego na rok zatrudnienia wynosi 4 tygodnie robocze. Gdy nasz okres zatrudnienia jest mniejszy niż jeden rok to i nasz urlop jest też krótszy. Jeśli pracujemy na pół etatu, to mamy prawo do rocznego urlopu w wielkości 8% sumy przepracowanych łącznie przez niego godzin (urlop nie może przekroczyć 4 tygodni). Kobieta uprawniona jest do płatnego urlopu macierzyńskiego w wielkości 26 tygodni. Jednakże urlop macierzyński musi zacząć się nie wcześniej niż 16 tygodni przed datą planowanego porodu. Zasiłek macierzyński jest świadczeniem przysługującym kobietą, które opłaciły składki PRSI w odpowiedniej ilości. Zasiłek jest wypłacany nieprzerwanie przez 26 tygodni. Aby kwalifikować się na zasiłek trzeba spełnic następujące przesłanki:
- mieć co najmniej 39 opłaconych składek PRSI w ostatnich 12 miesiącach albo tyle samo składek w odpowiednim roku podatkowym, albo 26 składek w odpowiednim roku podatkowym plus 26 składek w roku poprzedzającym,
- pozostać w stosunku pracy i 6 tygodni przed planowanym urlopem należy złożyc podanie o zasiłek.

Należy wykazać, że istnieje możliwość sumowania wszystkich okresów ubezpieczeń z innych unijnych krajów. Aby zakwalifikować się w ten sposób na zasiłek macierzyński, należy posiadać opłaconą co najmniej jedna składkę PRSI w Irlandii. W przypadku łączenia składek z różnych unijnych krajów, wniosek złożyć należy najpóźniej 12 tygodni przed rozpoczęciem planowanego urlopu.

Osoby zatrudnione na pełen etat uprawnione są w ciągu roku do 10 świąt państwowych. Pracodawca może się zdecydować na zaoferowanie jednej z następujących opcji:
- dnia wolnego z pełnym wynagrodzeniem,
- lub dodatkowego dnia urlopu rocznego,
- lub w zamian innego dnia wolnego w ciągu miesiąca,
- lub zapłaty za ten dzień jak za dodatkowy dzień pracy.

Jeśli pracownik w trakcie świąt państwowych przebywał w pracy, to pracodawca powinien przyznać mu dodatkowy dzień urlopu wypoczynkowego albo przyznać pracownikowi w ciągu miesiąca jeden płatny dzień wolny. Pracownik zatrudniony na pół etatu ma prawo do świąt publicznych, kiedy w przeciągu 5 tygodni poprzedzających święto przepracuje minimum 40 godzin.

Święta Państwowe, wolne od pracy to:
- Nowy Rok,
- Dzień Św. Patryka,
- Poniedziałek Wielkanocny,
- Pierwszy poniedziałek maja,
- Pierwszy poniedziałek czerwca,
- Pierwszy poniedziałek sierpnia,
- Ostatni poniedziałek października,
- 25 grudzień – Boże Narodzenie,
- 26 grudnia – Dzień Świętego Stefana.

Wynagrodzenie za pracę

W Irlandii obowiązuje minimalne ustawowe wynagrodzenie krajowe. Przez irlandzki rząd kwota ta jest co roku waloryzowana. Toteż każdy pracownik zatrudniony legalnie ma prawo do minimalnej stawki wynagrodzenia (w przypadku jeśli ukończył on 18 rok życia oraz od momentu jego ukończenia pracował przez co najmniej 2 lata). Należy pamiętać, iż stawki wynagrodzenia uzależnione są od kategorii pracowników. Niektóre sektory gospodarki, a także budownictwo, gastronomia, hotelarstwo i rolnictwo objęte są porozumieniami, które wyznaczają stawki minimalnego wynagrodzenia. Dla zatrudnionych w wymienionych gałęziach gospodarki stawki te mogą być wyższe od tych ustalonych jako Krajowa Płaca Minimalna. Wynagrodzenie powinno być wypłacane raz w miesiącu, raz na dwa tygodnie lub raz w tygodniu. Z pracę w niedziele pracownik upoważniony jest do otrzymania dodatkowej zapłaty. Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikom, razem z ich wynagrodzeniem, szczegółowe pisemne zestawienie ich płac brutto, a także wszystkich potrąceń dokonanych przy wyliczaniu płacy netto.

Be the first to like.

Skomentuj artykuł

Musisz być zalogowany aby komentować.