RSS Feed     Twitter     Facebook

Renta jako forma pomocy społecznej w Irlandii

Rozmiar czcionki:
Renta jako forma pomocy społecznej w Irlandii

Osobom, które mieszkają w Irlandii przysługują różne świadczenia socjalne. Dowiedz się jakie w Irlandii są zasady uzyskania renty.

Renta inwalidzka w Irlandii

Renta inwalidzka jest świadczeniem długotrwałym, która przysługuje osobom chorym i niezdolnym do pracy, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że ich stan jest nieodwracalny. Aby ubiegać się o rentę inwalidzką, trzeba opłacać składki PRSI (co najmniej 260 opłaconych pełnych składek). W przypadku jeśli składki na ubezpieczenie społeczne były opłacane w innym kraju stosującym wspólnotowe prawo lub kraju z którym Irlandia w sprawie ubezpieczeń społecznych zawarła umowę liczą się one do uzyskania renty. Do państw tych należą: Nowa Zelandia, USA, Australia, Kanada, Austria. Innym warunkiem ubiegania się o tą właśnie rentę jest niezdolność do pracy przez okres 1 roku i prawdopodobieństwo, że osoba ta będzie niezdolna do pracy przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy. Renta inwalidzka wypłacana jest dopóki osoba nie osiągnie wieku emerytalnego (66 lat) i pozostaje niezdolna do pracy bądź dopóki nie uzyska innego świadczenia.

Renta dla wdów i wdowców

Możemy wyróżnić dwa rodzaje rent przeznaczonych dla wdów i wdowców:

Renta składkowa – przyznawana jest jeśli osoba albo jej zmarły małżonek mają opłaconą odpowiednią ilość składek PRSI (nie można łączyć składek dwóch małżonków). Jeśli osoba opłacała swoje składki w krajach stosujących prawo wspólnotowe albo w krajach z którymi Irlandia podpisała odpowiednie umowy w spawie ubezpieczeń społecznych to te składki również liczą się w staraniach o składową rentę w Irlandii. To świadczenie przysługuje osobie przez cały okres bycia wdową lub wdowcem, chyba, że ta osoba ponownie wyjdzie za mąż, wtedy zostanie wstrzymana renta.

Renta bezskładkowa – wdowy i wdowcy, którzy nie mają prawa do renty składkowej, mogą się starać o rentę bezskładkową. To świadczenie przysługuje osobom, które nie mają na wychowaniu dzieci, a jeśli mają dzieci, mogą otrzymywać świadczenie dla osób samotnie wychowujących dzieci. W przeciągu 3 miesięcy od śmierci małżonka należy złożyć podanie o to świadczenie.

Warunki przyznania renty bezskładkowej:
należy spełnić kryterium dochodowe czyli określić czy dochód danej osoby jest wystarczający, aby mogła się ona sama utrzymać, a jeśli świadczenie zostanie przyznane określa jaka będzie jego wysokość, zmarła małżonka lub małżonek osoby ubiegającej się o rentę, osoba mieszka na stałe w Irlandii oraz spełnia warunki stałego pobytu.

2 people like this post.

Skomentuj artykuł

Musisz być zalogowany aby komentować.