RSS Feed     Twitter     Facebook

Prawa i obowiązki pracownika w Norwegii

Rozmiar czcionki:
Prawa i obowiązki pracownika w Norwegii

Umowa o pracę

Jeśli pracujesz w Norwegii przysługuje Ci prawo do identycznych warunków pracy jak Norwegom. Kiedy zostaniesz zatrudniony na okres dłuższy niż jeden miesiąc, to najpóźniej w miesiąc po rozpoczęciu pracy powinna zostać zawarta pisemna umowa o pracę. Każdy pracownik ma prawo do umowy o pracę – gdy jest zatrudniony na okres tymczasowy, jak również na czas nieokreślony. W Norwegii umowy nazywane są Kontraktami. Należy pamiętać o tym, że umowa o pracę musi posiadać datę oraz podpis pracodawcy. Jeśli określa to umowa pisemna pracownik jest zazwyczaj zatrudniony na próbny okres przed przyjęciem do pracy już na czas nieokreślony. Okres próbny maksymalnie może wynosić sześć miesięcy, a w przypadku rozwiązania umowy przez pracodawcę lub pracownika obowiązuje 14 dniowy okres wypowiedzenia. W razie wypowiedzenia umowy musi zostać zachowana forma pisemna. W okresie wypowiedzenia nawet, kiedy jesteśmy nieobecni nie z własnej winy mamy prawo do pensji.

Umowa o pracę powinna zawierać:
- datę rozpoczęcia stosunku pracy,
- nazwę i adres pracodawcy i pracownika,
- określenie miejsca pracy,
- godziny pracy,
- wymiar płatnego urlopu,
- stanowisko i obowiązki pracownika,
- umowa na czas określony lub nieokreślony,
- wynagrodzenie i sposób płatności,
- data wygaśnięcia umowy lub termin wypowiedzenia,
- warunki podejmowania pracy za granicą, w przypadku jeśli okres zatrudnienia za granicą będzie większy niż jeden miesiąc.

Czas pracy

Według norweskiego prawa normalny czas pracy nie powinien przekraczać 9 godzin dziennie i 40 godzin w tygodniu. Gdy pracujemy dłużej niż wynosi normalny czas pracy to przysługuje nam prawo do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Każdy pracownik ma prawo do przerwy trwającej 30 minut. Za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych powinniśmy otrzymać o 40% wyższe wynagrodzenie. W przypadku osób pracujących w weekendy lub w systemie zmianowym wymiar czasu pracy wynosić może od 36 do 38 godzin tygodniowo. W Norwegii praca nocna i praca w niedziele jest dozwolona tylko w szczególnych przypadkach.

Jeśli chodzi o pracę w godzinach nadliczbowych nie może być ona stałym systemem pracy, co więcej nie może przekraczać 10 godzin na tydzień, 25 godzin na miesiąc oraz 200 godzin na rok. Pracodawca nie może wymagać od pracownika, aby ten w ciągu doby pracował dla niego w dowolnych godzinach. Pracodawca jest obowiązany prowadzić listę godzin pracy, która określa godziny nadliczbowe przepracowane przez danego pracownika. Do pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach oraz na stanowiskach kierowniczych nie stosuje się ograniczenia dotyczącego czasu pracy.

Wynagrodzenie

W wielu krajach wyznaczony jest wskaźnik minimalnego wynagrodzenia. Niestety w Norwegii nie ma takiej ustawy, która określałaby minimalne stawki wynagrodzenia. Natomiast obowiązuje ustawa, która gwarantuje pracownikom – cudzoziemcom na równi traktowanie z pracownikami norweskimi w zakresie płac i warunków pracy. Od propozycji pracodawcy zależy wysokość gratyfikacji, którą pracownik może, ale nie musi zaakceptować. Zarobki w Norwegii w porównaniu do innych krajów są bardzo dobre. Wynagrodzenie każdy pracownik otrzymuje zgodnie z umową. Zwyczajowo stosuje się wynagrodzenie godzinowe lub tygodniowe, a zazwyczaj pracodawcy stosują wypłatę gratyfikacji miesięcznej. Pracodawcy należy podać numer konta bankowego pracownika, na które pracodawca będzie wpłacał pensję.

Urlop

Każdy pracownik ma prawo do płatnego corocznego urlopu wypoczynkowego. Według ustawy o urlopach wypoczynkowych, pracownik ma prawo do 21 dni wolnych w roku. Jednak stosowany zazwyczaj przez pracodawców wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 25 dni roboczych, a pracownikom którzy mają powyżej 60 lat przysługuje prawo do jednego dodatkowego tygodnia urlopu czyli w sumie do 31 dni wolnych od pracy. W roku kalendarzowym przed rozpoczęciem urlopu osiąga się prawo do wynagrodzenia za czas urlopu. Poza tym każdemu przysługuje bonus urlopowy. W roku poprzedzającym rok urlopowy bonus urlopowy wynosi 10,2%, a u pracowników którzy mają powyżej 60 lat kwota bonusu jest podwyższona o 2,3% od całej wysokości pensji. To pracodawca decyduje o terminie wykorzystania urlopu po przedyskutowaniu tego z pracownikiem.

Pracownikowi w okresie letnim od 1 czerwca do 30 września, przysługuje prawo do 3 tygodni nieprzerwanego urlopu. Jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu w roku, w którym nabył prawo do niego, urlop mu przepadnie. Gdy wygaśnie umowa o pracę zanim wykorzystamy urlop wypoczynkowy – przysługuje nam prawo do świadczenia urlopowego łącznie z wypłatą wynagrodzenia.
Z urlopu macierzyńskiego w Norwegii mogą skorzystać oboje rodziców. Wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi 42 tygodnie, ale pracownik może wybrać pomiędzy dwoma opcjami: przez 42 tygodnie 100% pensji, lub urlop cały rok i 80% pensji. Jeśli matka dziecka nie spełnia wymagań uprawniających do otrzymania płatnego urlopu macierzyńskiego, wówczas otrzyma wypłacony zasiłek porodowy. Jednakże pobranie jednego z wymienionych zasiłków uniemożliwia otrzymanie drugiego.

Zarobki

Pracując w Norwegii należy Ci się minimalna stawka za godzinę pracy, która wynosi 115 kr. jeśli jesteś pracownikiem bez kwalifikacji, oraz 126 kr. jeśli jesteś pracownikiem wykwalifikowanym. Przysługuje Ci również dodatek za pracę na zmiany i godziny nadliczbowe. Dodatek do stawki godzinowej w wysokości 50% za pracę powyżej 37,5 godziny tygodniowo. Jeżeli praca była wykonywana w niedziele czy inny dzień świąteczny, lub pomiędzy godzinami 21:00, a 06:00, wówczas należy Ci się 100% dodatek do stawki godzinowej. Pracując na zmiany również należy Ci się dodatek za pracę.

Świadczenia socjalne

Norwegia wprowadziła publiczną powszechną służbę zdrowia finansowaną z podatków, a także krajowy system ubezpieczeń wypłacający świadczenia socjalne, z których mogą korzystać nie tylko wszyscy obywatele, ale również rezydenci. Osoby mające problemy finansowe, które uniemożliwiają normalne życie, mogą liczyć na pomoc opieki społecznej w macierzystej gminie lub krajowego zakładu ubezpieczeń społecznych. Urzędy te udzielają również informacji na temat możliwości otrzymania pomocy.

Ubezpieczenie od wypadków przy pracy

W Norwegii wszyscy pracodawcy posiadający pracobiorców muszą ubezpieczyć swoich pracowników, ażeby pokryć koszty ewentualnej choroby zawodowej lub wypadku przy pracy.

Wypowiedzenie

W Norwegii istnieją przepisy które regulują wypowiedzenia. Jeśli otrzymasz wypowiedzenie, musi ono mieć formę pisemną. Po otrzymaniu wypowiedzenia okres wypowiedzenia wynosi zwykle jeden miesiąc kalendarzowy. Jeżeli zostałeś zatrudniony oficjalnie i obowiązuje Cie okres próbny, w takim przypadku okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Istnieje zakaz za pobieranie opłat za pośrednictwo siły roboczej. Jeśli w Norwegii otrzymasz pracę za pośrednictwem jakiejś osoby lub firmy, to osoba ta czy firma nie może wziąć od Ciebie pieniędzy za znalezienie Ci pracy. Pobieranie opłat od pracobiorców za usługi najmu siły roboczej lub pośredniczenia pracy jest zabronione.

1 person likes this post.

Skomentuj artykuł

Musisz być zalogowany aby komentować.