Bezpieczeństwo i higiena pracy w Norwegii

Bezpieczeństwo i higiena pracy w Norwegii

Pracownik jest odpowiedzialny za:– Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i instrukcji ustanowionych prawnie oraz istniejących w przedsiębiorstwie.
– Tam, gdzie jest to konieczne, używanie wyposażenia ochronnego.
– Poinformowanie rzecznika ds. BHP lub przełożonego jeśli zaobserwuje w środowisku pracy czynniki, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu.
– Stawienie się w pracy w trzeźwym stanie i nie pod wpływem środków odurzających.

Pracodawca odpowiedzialny jest za:
– Wyposażenie pracownika w osobiste ochronne wyposażenie, jeśli taka potrzeba zachodzi. Przed rozpoczęciem pracy przeprowadzić należy ocenę ryzyka i według tego zorganizować odpowiednio pracę, wyposażenie ochronne, szkolenia, instrukcje bezpieczeństwa.
– Całkowicie bezpieczne środowisko pracy, nie oznacza jednoznacznie, że pracownik w wyniku pracy nie odniesie uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym.
– Systematyczną kontrolę pracy w przedsiębiorstwie, tak by odbywała się ona w sposób odpowiedzialny i bezpieczny. Oznacza to, że pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w pracy oceny ryzyka, planu usunięcia tego ryzyka i podjęcia odpowiednich środków zapobiegawczych.

Ubezpieczenie osób prywatnych

Istnieje bardzo dużo rodzajów ubezpieczeń osób prywatnych. Kupić możesz ubezpieczenie na wypadek kalectwa, śmierci lub poważnej choroby. Ubezpieczenie które w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby daje odszkodowanie, nazywa się ubezpieczeniem na życie. W przypadku jeśli od Twojego dochodu nikt inny nie jest zależny, to wystarczy ubezpieczenie na wypadek kalectwa.

Wypadek przy pracy

Pracodawca ma obowiązek poinformować Inspekcję Pracy, kiedy wydarza się wypadek z poważnym uszkodzeniem ciała lub wypadek śmiertelny. Przykładami poważnych wypadków są uszkodzenia czaszki, urazy wewnętrzne, uszkodzenia kości, utrata części ciała, odmrożenie, oparzenie, oparzenia chemiczne, urazy wymagające hospitalizacji, zatrucia i utrata przytomności.

Pracodawca zobowiązany jest także do poinformowania NAV urzędu ubezpieczeń społecznych o chorobach i urazach, które dawać mogą prawo do odpowiednich świadczeń z tytułu wypadku przy pracy.

Częściowa niezdolność do pracy

Jeśli utracisz częściowo zdolność do pracy z powodu problemów ze zdrowiem lub jeśli problemy zdrowotne ograniczą ci wybór zawodu lub miejsca pracy, możesz zostać uprawniony do specjalnych programów lub usług organizowanych przez NAV, w celu umożliwienia Ci powrotu do pracy.

Świadczenia inwalidzkie

Możesz być uprawniony do świadczeń inwalidzkich w przypadku zredukowania Twojej zdolności do pracy lub wynagrodzenia o co najmniej połowe w wyniku ułomności, obrażenia lub trwałej choroby. Należy udokumentować, że rehabilitacja zawodowa lub leczenie nie są w stanie poprawić w ogóle zdolności zarobkowej. Czy spełniasz warunki przyznania świadczeń inwalidzkich decyduje NAV.

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *